VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Základní pojmy

 1. Provozovatel: Služba Vybereš je provozována společností Quantum Soft s.r.o., se sídlem Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno, IČ: 07542658, DIČ: CZ07542658 (dále též jen "Společnost") je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu C, vložce 108697.
 2. Vybereš znamená službu Provozovatele, která umožňuje Prodejcům nabízet své produkty Zákazníkům a zákazníkům učinit Objednávku produktů Prodejců, prostřednictvím Webové stránky www.vyberes.cz nebo mobilní applikace. Za dostupnost Objednaných produktů odpovídá Prodejce.
 3. Prodejce je registrovaná osoba, která využívá službu Vybereš k nabídce svých produktů.
 4. Zákazník je registrovaná osoba, která využívá službu Vybereš k objednání produktů Prodejce.
 5. Registrace znamená okamžik, kdy se Prodejce nebo Zákazník registruje na Webové stránce a vytvoří Účet Prodejce nebo Účet Zákazníka.
 6. Registrační údaje jsou údaje povinně poskytnuté v rámci Registrace, to je Název podniku, IČ, jméno a příjmení administrátora podniku, telefonní a emailový kontakt na administrátora, heslo.
 7. Objednávka je objednávka Produktů některého s registrovaných Prodejců prostřednictvím Webové stránky www.vyberes.cz, nebo mobilní aplikace. Předmětem Objednávky mohou být pouze Produkty uvedené v nabídce Provozovatele na Webové stránce. Minimální hodnotu Objednávky stejně jako cenu dopravy určuje Prodejce.
 8. Webová stránka znamená webovou stránku Vybereš na doméně www.vyberes.cz, kde lze provést Registraci, Objednávku, upravit Registrační údaje či sdělit další informace.
 9. Aplikace znamená mobilní aplikaci Vybereš, ve které lze provést Registraci, Objednávku, upravit Registrační údaje či sdělit další informace.
 10. Transakce znamená vytvoření jakékoli Objednávky a její Platbu.
 11. Platba je zaplacení Objednávky. Platbu provádí zákazník přímo Prodejci dle jeho pokynů uvedených na Webové stránce nebo aplikaci Provozovatele.
 12. Lokality dostupnosti rozvozů jsou určená Prodejcem..
 13. Produkt je zboží nabízené Prodejcem, uvedené na webové stránce www.vyberes.cz.
 14. Cookies jsou krátké textové soubory, které server umisťuje při načtení Webové stránky do počítače uživatele (či jiného zařízení s přístupem na web) a které jsou spojená s používáním Webových stránek; tyto soubory umožňují rozpoznat uživatelův webový prohlížeč a zobrazit Webové stránky přizpůsobené jeho preferencím. Cookies obvykle obsahují název Webové stránky, ze které pocházejí, informaci o "životnosti" (tzn. jak dlouho budou uloženy jako platné v zařízení Uživatele) a specifický kód, sestavený zpravidla z náhodně vygenerovaného jedinečného alfanumerického řetězce.

II. Všeobecná ustanovení

 1. Služba Vybereš je dostupná pouze pro určité Lokality.
 2. Seznam Lokalit podléhá změnám, dostupnost Lokality je Zákazníkovi sdělena Prodejcem při vytváření Objednávky.
 3. Vybereš je poskytována pouze fyzickým osobám straším 18 let. Osoby mladší 18 let mohou službu Vybereš využívat se souhlasem zákonného zástupce.

III. Registrace Prodejce

 1. Vyplněním registračního formuláře na Webové stránce, či v Aplikaci je provedena Registrace a vytvořen Účet Prodejce.
 2. Pro dokončení Registrace je nutné, aby Prodejce potvrdil správnost Registračních údajů kliknutím na odkaz v automaticky zaslané zprávě na email uvedený v Registraci.
 3. Pomocí Účtu je možné přijímat Objednávky, sledovat stav Objednávek, měnit Registrační údaje Prodejce a pozvat Zákazníka ke službě Vybereš.
 4. Registraci může provést pouze osoba starší 18 let.
 5. Registrační údaje jsou užívány pouze pro účely realizace služby Vybereš.

IV. Registrace Zákazníka

 1. Zákazník se registruje pomocí odkazu poskytnutého Prodejcem.
 2. Vyplněním registračního formuláře na Webové stránce, či v Aplikaci je provedena Registrace a vytvořen Účet Zákazníka.
 3. Pro dokončení Registrace je nutné, aby Zákazník potvrdil správnost Registračních údajů kliknutím na odkaz v automaticky zaslané zprávě na email uvedený v Registraci.
 4. Pomocí Účtu je možné vytvářet Objednávky, sledovat stav Objednávek a měnit Registrační údaje Zákazníka.
 5. Registraci může provést pouze osoba starší 18 let.
 6. Registrační údaje jsou užívány pouze pro účely uskutečnění Objednávky.

V. Objednávka

 1. Zákazník se po provedení Registrace přihlásí na Webovou stránku, do svého Účtu.
 2. Zákazník zvolí adresu doručení Objednávky ve svém Účtu ze seznamu uložených adres, zvolí Produkt, způsob Platby a potvrdí dokončení Objednávky stisknutím tlačítka "Potvrdit objednávku".
 3. Objednávka je dokončena pokud došlo ke splnění všech výše uvedených kroků.
 4. Dostupnost produktů na stránce Vybereš na zadané adrese je ověřována Prodejcem při provádění Objednávky. Pokud není adresa v okruhu aktuálních Lokalit Vybereš, je Kupující automaticky informován o nemožnosti doručení Objednávky.
 5. Zákazník má možnost informovat se o alergenech obsažených v Produktech v příslušné záložce na Webové stránce.

VI. Přijetí Objednávky Provozovatelem

 1. Splněním kroků uvedených v článku V. těchto Všeobecných podmínek je Objednávka přijata Provozovatelem, který ji následně předá Prodejci k vyřízení.
 2. Provozovatel si vyhrazuje právo potvrdit platnost a správnost Objednávky telefonicky kontaktováním Zákazníka na telefonním čísle, které poskytl při Registraci.

VII. Doručení Objednávky

 1. Doručení objednávky obstarává výhradně Prodejce dle podmínek určených Prodejcem.
 2. Odpovědnost za přepravovanou Objednávku nese výhradně Prodejce.

VIII. Reklamace a stížnosti v rámci služby Vybereš

 1. Za reklamace a stížnosti spočívající v obsahu a kvalitě Objednávky stejně jako v případě Platby odpovídá Prodejce. Reklamaci Zákazník směřuje přímo Prodejci.
 2. Stížnosti netýkající se obsahu Objednávky nebo Platby může Zákazník zaslat na emailovou adresu info@vyberes.cz či zavolat na tel. č. +420 608 773 309
 3. Stížnost musí obsahovat minimálně následující informace: datum a čas události, který je předmětem stížnosti, číslo Objednávky, kontakt stěžovatele a stručný popis události.

IX. Cookies

 1. Soubory Cookies pomáhají k rychlejšímu a efektivnějšímu prohlížení Webových stránek a přizpůsobují zobrazování Produktů a dalšího obsahu individuálním zájmům a specifickým potřebám uživatele. Soubory Cookies jsou využívány k sestavování anonymních agregovaných statistik, jež umožňují pochopit, jakým způsobem uživatelé Webové stránky používají, a optimalizovat tak jejich strukturu a obsah. Tyto soubory a statistiky neobsahují žádné ztotožňující údaje a jejich prostřednictvím nelze konkrétního uživatele identifikovat.
 2. Provozovatel používá dva typy souborů Cookies - "relační" a "permanentní". Relační Cookies jsou pouze dočasné a zůstávají uloženy v uživatelově zařízení do té doby, než se odhlásí z Webové stránky nebo uzavře aplikaci (webový prohlížeč). Naproti tomu permanentní Cookies zůstávají v uživatelově zařízení buď po dobu definovanou v parametrech dané Cookie, nebo dokud je uživatel sám nevymaže.
 3. Informace získané používáním Cookies mohou být shromažďovány pouze za účelem zprostředkování a plnění určitých uživatelských funkcí. Tato data jsou šifrována způsobem, který neumožňuje přístup neoprávněným osobám.
 4. Obecně platí, že aplikace používaná k prohlížení Webových stránek ve výchozím nastavení umožňuje na uživatelově zařízení ukládat soubory Cookies. Tento režim lze změnit buď úplným zablokováním Cookies v nastavení Webového prohlížeče, nebo jejich částečným omezením - uživatel je pak informován pokaždé, kdy jeho zařízení Cookies ukládá. Podrobnější informace o možnostech a způsobech zacházení s Cookies jsou dostupné v nastavení aplikace (webovém prohlížeči).
 5. Omezení používání či úplné zablokování Cookies může ovlivnit průběh některých funkcí, které jsou na Webových stránkách dostupné.

X. Ochrana osobních údajů

 1. Provozovatel je správcem osobních údajů (dále jen "údaje") uvedených při Objednávce či Registraci. Tyto údaje jsou poskytovány za účelem vytvoření a doručení Objednávky a na dobu existence služby Vybereš, v případě výslovného souhlasu Zákazníka mohou být uvedené údaje užity k zasílání marketingových sdělení.
 2. Provozovatel se zavazuje, že s údaji bude nakládáno v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v aktuálním znění (dále jen "zákon"). Osobní údaje jsou poskytovány dobrovolně a s vědomím všech práv Zákazníka vyplývajících ze zákona včetně práva na přístup k osobním údajům a k jejich opravě a práva odvolat udělený souhlas, a to písemně na adresu sídla Provozovatele (správce).
 3. Osobní údaje poskytnuté v rámci vytváření Objednávky jsou zpracovávány Provozovatelem.

XI. Odpovědnost, řešení sporů

 1. Provozovatel se zavazuje vyvinout maximální úsilí k správnému a stálému fungování služby Vybereš. Současně si vyhrazuje právo upravit, zrušit, pozastavit či blokovat využití jakékoli části služby Vybereš, a to kdykoli a bez uvedení důvodů. Současně si Provozovatel vyhrazuje právo kdykoli službu Vybereš ukončit.
 2. Provozovat se zavazuje, že jakákoli změna části služby Vybereš nebude mít vliv na již vytvořené Objednávky.
 3. Všechny změny Vybereš budou včas uveřejněny v těchto Všeobecných podmínkách.
 4. Provozovatel nenese odpovědnost za škody vzniklé nesprávným užíváním služby Vybereš.
 5. Provozovatel současně nenese odpovědnost za škody vzniklé ze služby Vybereš, které vznikly v souvislosti s událostmi, které nebylo možné předvídat ani jim zabránit při vynaložení největšího úsilí (vyšší moc).
 6. Provozovatel se zavazuje vyvinout veškeré úsilí, aby informace poskytované Zákazníkům na Webových stránkách byly správné a včasné.
 7. Webové stránky mohou odkazovat na obsah umístěný na jiných webových stránkách. To však neznamená, že je Provozovatel odpovědný za obsah takových webových stránek a se stanovisky tam uvedenými souhlasí.
 8. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je systém, který při řešení sporů mezi spotřebiteli a podnikateli umožňuje alternativní postup mimo klasickou soudní cestu. V případě nespokojenosti se Zákazník může se svým podnětem obrátit na subjekt mimosoudního řešení sporů, kterým je v tomto případě Česká obchodní inspekce jako příslušný orgán státního dozoru. Česká obchodní inspekce má k dispozici potřebné informace o alternativním postupu, kterým může Zákazník spor řešit. Více informací o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů naleznete na internetové adrese České obchodní inspekce: www.coi.cz.

XII. Závěrečné ustanovení

 1. Provedením registrace Prodejce a Zákazník prohlašují, že se s těmito Všeobecnými podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.
 2. Všechny záležitosti neobsažené v těchto Všeobecných podmínkách budou řešeny příslušnými právními předpisy České republiky.
 3. Tyto Všeobecné podmínky jsou dostupné na www.vyberes.cz. Na žádost Zákazníka bude Provozovatelem poskytnuta tištěná verzi těchto Všeobecných podmínek.
 4. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli doplnit či změnit tyto Všeobecné podmínky. Všechny změny Všeobecných podmínek budou účinné jejich zveřejněním v Aplikaci a na www.vyberes.cz.
 5. Tyto Všeobecné podmínky jsou účinné dnem 1. 7. 2021